Zákaznická podpora:pekarova68@seznam.cz

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

provozovatele internetového obchodu

Ing. Pekařová Kateřina

se sídlem Příční 539, Slatiňany

identifikační číslo: 72891513

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chrudim, č.j.CR,,6327/2012

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vodoobchod.cz

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy. Veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č.89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění "Občanský zákoník". Jeli smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem č.634/1992 Sb O ochraně spotřebitele, v platném znění " Zákon o ochraně spotřebitele".

Cena zboží, podmínky dodání

Cena je u zboží uvedena vždy v českých korunách, částka v sobě zahrnuje daň z přidané hodnoty stanovenou obecně závazným předpisem.

Kupní cena zboží dohodnutá v každé kupní smlouvě bude odpovídat kupní ceně zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna vliv.

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 dnů od závazného potvrzení objednávky.

Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů ( položek).

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

Zboží je dodáváno jako balík prostřednictvím České pošty nebo smluvním přepravcem DPD. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Náklady na přepravu jsou kupujícímu sděleny před potvrzením objednávky v sekci nákupní košík.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:

- zboží není skladem: prodávající nabídne alternativní řešení, pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena

- falešná objednávka: objednávka obsahuje nesmyslná data, adresát o ní neví či se nelze s kupujícím spojit

V případě změny objednávky je změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

 

Způsob platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Havlíčkova 145, Chrudim;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-1759850267/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

 

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Cena platby

Dobírka: 60,- Kč

Převzetí na prodejně: 0,- Kč

Cena dopravy

Česká pošta: 120, Kč

DPD: 110,- Kč

Odpovědnost za vady zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od přepravce vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíše kupující s přepravcem protokol o poškození zásilky.

V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady ve smyslu par.2161 Občasnkého zákoníku, má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odtranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odtranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Kupující musí prodávajícího na zjevné vady upozornit bezodkladně po jejich zjištění.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pro účely uplatnění práva odstoupení od smluvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat majitelku obchodu VODOOBCHOD - Ing. Pekařová kateřina, Příční 539, Slatiňany a to buď písemně nebo emailem na email pekarova68@seznam.cz.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Uplatňování reklamace

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení zboží ( nebo jeho dílů) způsobeným jejich obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci nebo je způsobena kupujícím, či vznikla nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo mechanickým poškozením.

Kupující je oprávněm uplatnit právo z vady, která vznikne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, pokud není v záručním listě uvedeno jinak.

Reklamace se vždy uplatňuje v prodejně VODOOBCHOD, Havlíčkova 145, CHrudim.

Reklamace musí kupující uplatnit písemně či osobně bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.

Prodejce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží ihned. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 SB., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a poviností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracovíním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

V případě, že se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osbního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- požádat, aby zpracovatel nebo prodávajíci odstranil takto vzniklý   

  stav.

Požádá- li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zasílání obchodních sdělení.

 

Kupující souhlasí se zasílán informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014